10 วิธีที่ใช้มองตนเองเพื่อการพัฒนา

10-ways-to-use-self-development

 

10 วิธีที่ใช้มองตนเองเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาตนเองจะต้องรู้จักที่จะมองตนเองเสียก่อน (Look at Yourself) โดย

สมิต อาชวนิจกุล ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าท่านไม่รู้จักตัวเอง ท่านจะไม่มีวันที่จะปรับปรุง

ตัวเองได้เลย ใครในโลกนี้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวท่านก็จะไม่ยั่งยืนหรือมั่นคง

เท่ากับตัวท่านทำประโยชน์ให้แก่ตัวเอง” ทั้งนี้มีวิธีการที่ใช้มองตนเองเพื่อพัฒนา

ตนเอง 10 ประการ ดังนี้

  1.  ทุกครั้งที่ท่านทำอะไรผิดพลาด ล้มเหลว หรือพ่ายแพ้ต่อชีวิต ก่อนอื่นขอให้

ท่านหันเข้ามองตนเอง และตรวจสอบความบกพร่องของตนเอง มองดูว่าเรายังมี

ขวัญหรือกำลังใจอยู่หรือไม่ และเราจะลุกขึ้นต่อสู้กับวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างไร

  1.  จงหมั่นสำรวจตนเองเป็นครั้งคราวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้งแล้วดูว่าตนเอง

พัฒนาไปได้เพียงใด ใช้เวลาเป็นประโยชน์หรือไม่

  1.  ในการมองตนเองที่ดี คือ การสำรวจอุปนิสัยที่ดี และไม่ดีของตนเอง จนทำเป็น

ตารางสองช่อง เขียนอุปนิสัย บุคลิก ลักษณะ และความสามารถของตนเองแล้ว

เปรียบเทียบดูระหว่างนิสัยที่ดีกับไม่ดีสิ่งไหนมากกว่ากันแล้วหมั่นแก้ไขไปทุกๆ

ครั้งที่มองตนเอง

  1.  จงมีเศษกระดาษเล็กๆ สักแผ่นหนึ่ง ก่อนนอนเขียนกิจที่ต้องทำหรือพึงทำ

เรียงลำดับตามความสาคัญ แล้ววันต่อมาดูว่าเราทำได้หมดในวันนั้นหรือไม่ และ

ในเศษกระดาษแผ่นนี้ให้เขียนด้วยว่าเรามีอุปนิสัยที่อยากจะแก้ไขอะไรบ้าง

banner2

  1.  สุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือเลวลง ละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

ลงบ้างหรือไม่ อาทิ งดสุรา งดพูดเพ้อเจ้อ หรือฟุ้งซ่าน

  1.  วันหนึ่ง ๆ เราอ่านหนังสือ หรือฟังการอภิปราย หรือรับการฝึกอบรมไปได้

เพียงใด เราหาความรู้ด้วยตนเองไปได้มากยิ่งขึ้นหรือไม่ คนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยใน

ที่สุดก็จะล้าหลังเพื่อนฝูง

  1.  ในสายตาของคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัวมีทัศนะต่อเราอย่างไร เรามีการ

ปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งแก่คนในครอบครัวหรือไม่

  1.  ก่อนนอนเราสวดมนต์ไหว้พระบ้างหรือไม่ หรือเราทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการฝึก

สมาธิบ้างหรือไม่เราแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์หรือไม่เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเพียงใด

ลดละความเห็นแก่ตัวลงมามากกว่านี้ได้หรือไม่

  1.  ชีวิตในแต่ละวันเราเป็นสุขหรือทุกข์เกิดจากเหตุอะไร เราสันโดษและหาความสุข

จากสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่เราใฝ่สูงจนเกินควรหรือไม่เรากำลังเดินทางไปสู่จุดหมาย

ชีวิตที่ตั้งไว้หรือไม่

  1.  เราลดละ “อัตตา” หรือ “ตัวกู – ของกู” ลงได้บ้างเพียงใด เราแคร์ต่อคำนินทา

หรือคำติฉินต่อตัวเราหรือไม่ เราโกรธเคืองหรืองอนต่อคนที่เรารักหรือไม่

 

รวบรวมโดย 2602

ที่มา : http://www.soonratchanee.com/General%20knowledge2.html

About database