8 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จ

29
ธรรมะไม่ว่าวัยไหน หากได้นำไปปฎิบัติแล้ว ชีวิตย่อมพบแต่ความสุขความเจริญ1. สัมมาทิฏฐิ มีปัญญา คือ เข้าใจว่าทุกข์มีไว้ให้เห็น ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็น คนเราต้องเจอทุกข์ ทุกข์มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์สั้น ๆ มีไว้ให้เห็นแล้วก็จบไป2. สัมมาสังกัปปะ ต้องไม่มุ่งร้าย ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหงผู้อื่น ไม่พยาบาท ไม่ผูกโกรธ ไม่เพลิดเพลินในกามคุณห้า แต่เราต้องรู้จักให้อภัย เกื้อกูลกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในอดีต อย่าจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนาน ๆ3. สัมมาวาจา ศีลในสังคม คือเราต้องไม่ใช้วาจาทำให้ใครเจ็บปวด ต้องใช้วาจาให้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ สื่อสารในสิ่งที่เป็นความจริง แต่ถึงเป็นความจริง ถ้าพูดแล้วคนอื่นทุกข์ เราก็ไม่ควรพูด ถ้าเรื่องไม่จริงพูดแล้วคนอื่นทุกข์ ยิ่งไม่ให้พูดใหญ่เลย

4. สัมมากัมมันตะ เป็นศีล 3 ข้อในศีลห้ามมารวมกัน คือเป็นผู้ที่ประกาศตัวว่าจะไม่เป็นผู้ฆ่า ไม่ลักขโมย ไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็น และไม่เป็นผู้สำส่อนทางเพศ

5. สัมมาอาชีวะ คือเราจะเลี้ยงชีวิตของเราด้วยสัมมาอาชิโว ละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหา แต่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญ

6. สัมมาวายามะ กำลังของความเพียรชอบ คือการมีชีวิตอยู่ด้วยการดูแลกายและใจของเรา โดยเฉพาะใจ อย่าให้มีอกุศล ถ้าอกุศลใดเกิดก็ต้องให้มันดับ เช่น ถ้าโกรธเกิดก็รีบบ๊าบบาย อย่าพอโกรธเกิดแล้วก็พยาบาท เอาคืน ผูกเวร เพียรทำอกุศลที่เกิดข้นแล้วให้ดับไป เพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืน

7. สัมมาสติ คือให้เห็นว่าชีวิตไม่เที่ยง กายก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยง จิตก็ไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง พอเราเห็นอะไรก็ไม่เที่ยง เราจะร่าเริง รู้ตื่นและเบิกบาน

8. สัมมาสมาธิ คือกำลังของสมาธิจิตที่แข็งแรงมาก บริสุทธิ์ ตั้งมั่นร่าเริงอยู่ในงานไม่เป็นคนห่อเหี่ยว หนีโลก หลับหูหลับตา แต่จะอยู่กับโลกด้วยจิตที่มีกำลังของอุเบกขาเอกัคคตารมณ์

cr : http://www.job-passport.com/

banner3

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.