กุศลกรรมทำให้มาก อาจตัดรอนอกุศลกรรมได้

2559.01.17 กุศลกรรม

++++ กุศลกรรมทำให้มาก อาจตัดรอนอกุศลกรรมได้+++

การทำกรรมดี  หรือกุศลกรรมให้มาก ย่อมอาจให้ผลตัดรอนอกุศลกรรมได้ อกุศลกรรมที่หนัก ที่แรง จำเป็นต้องมีกุศลกรรมที่หนักกว่า แรงกว่ามากๆ จึงจะสามารถตัดกันได้ทันท่วงที่ นั้นคือ แม้มีอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วมาส่งผล  ทำให้ตกอยู่ในที่ร้อนที่คับขัน  กุศลกรรมที่ทำอยู่แม้แรงกว่าหนักกว่า  ย่อมจะสามารถตัดผลของกุศลกรรมให้ขาดได้ในพริบตา  มีตัวอย่างปรากฎให้รู้ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้  จึงไม่ควรลังเลที่จะทำความดี คือ กุศลกรรมให้มาก ให้สม่ำเสมอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

About passamonnath