ใบโพธิ์เป็นยาสารพัดนึกรักษาทุกโรค

 

ใบโพธิ์ชมพู

ใบโพธิ์เป็นยาสารพัดนึกรักษาทุกโรค

“ครูบาอาจารย์หลายท่าน
ได้ทดลองใช้และเล่าสืบต่อๆกันมา
เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนแล้วว่า
“ยาสารพัดนึก”
ยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรค
มีเพียงอย่างเดียวในโลกนี้ ก็คือ “ใบโพธิ์”
โดยใบโพธิ์ที่ใช้จะต้องเป็นใบโพธิ์
ที่ได้จากต้นโพธิ์ใหญ่ และเป็นโพธิ์แท้ ไม่ใช่โพธิ์กาฝากต้นเล็กๆ
วิธีการก็คือ..นำใบโพธิ์ที่ได้มาต้มน้ำร้อน
แล้วนำไปดื่ม อาบ และอบไอน้ำ
จะสามารถรักษาได้ทุกโรค
แม้แต่โรคทางการแพทย์ที่รักษาไม่หาย
เช่น เอดส์,มะเร็ง,เบาหวาน,..**
ใบโพธิ์ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างเป็นปลิดทิ้ง!!!
เหตุเพราะต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งจนตรัสรู้
ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
เพราะเป็น “พุทธานุสสติ” ให้ระลึกถึงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เทียบเท่ากับ “พระพุทธรูป” องค์หนึ่งได้เลยทีเดียว
จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีฤทธานุภาพเป็นอย่างมาก
แม้ในพระไตรปิฎก** ยังกล่าวถึง
อานิสงส์แห่งการปลูกและบูชาต้นโพธิ์ ยังเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ปิดประตูอบายภูมิ
ตลอดจนเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นในทำความเพียร
จนสิ้นอาสวะกิเลสเข้าสู่นิพพานได้อีกด้วย
ต้นโพธิ์ มีเทวดาสิงสถิตย์รักษา
โดยเฉพาะเทวดาสายรักษาโรค
“หมอยาโลกทิพย์” ทั้งหลาย
เป็นผู้ปรุงยาสาระพัดนึก
ทำให้สรรพคุณของน้ำต้มใบโพธิ์นั้น
เป็น “โอสถสมุนไพร” ชั้นเลิศ
ออกฤทธิ์รักษาโรคตามที่เราอธิษฐาน
เพราะเทวดาใช้ฤทธิ์รักษาเรา
ตามอาการป่วยนั้นๆเลย
ทำให้โรคที่ทางการแพทย์รักษาไม่หาย
สามารถหายได้อย่างปาฏิหาริย์
เพราะปาฏิหาริย์อันเกิดจากฤทธิ์ของเทวดา
และ “พุทธคุณ-พุทธานุภาพ” นั่นเอง.”

..(พระอดิศร ขันติธโร)

**อ้างอิง
1.“อานิสงส์ของการปลูกและบูชาต้นโพธิ์”
จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔
ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ‘อสนโพธิยเถราปทาน’
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=32&A=2590&Z=2628

2.“ข่าวรักษาโรคเอดส์หายปาฏิหาริย์ด้วยใบโพธิ์”
http://phrachaibaramee.blogspot.com/2007/05/3.html?m=1

‪#‎โพธิดรุณ

ขอบคุณภาพถ่ายของ Prommawong

About passamonnath